犀利士威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬

Reklamační řád

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Viashop od naší společnosti

Creative Style Life s.r.o. , Zámecká 106 , 66461 Rebešovice . IC: 06294430

 

Kontaktní e-mail:viashop.reklamace@email.cz

 

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako zprostředkovatel odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • po dobu doručení k zákazníkovi , po převzetí má zákazník jeden den na zjištění funkčnosti, po této době za vady nebude brán zřetel ze strany Zprostředkovatele. Může ovšem dále zprostředkovat reklamace a servis

 

 

 1. Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena jiná záruční doba.

U zprostředovaného prodeje dodavatel uvádí záruku na koloběžky 1 rok a na baterie 6 měsíců . My jako zprostředkovatelé tyto vady řešíme s dodavatelem . U služby Zprostředovaná obchodem odstoupit nelze z důvodu zprostředkování prodeje. Nově VIASHOP zavádí službu dokoupení si záruky koloběžky na 30 měsíců ode dne převzetí.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 •  jste o vadě před převzetím věci věděli
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba
 • byla poskytnuta sleva
 • bylo manipulováno jinak než způsobem , který doporučuje Best4You s.r.o. . Zříkáme se odpovědnosti při navodech YouTube kanálů a jiných než doporučuje Best4You s.r.o.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě),Showroom Viashop , Jílova 30 , 63900 Brno , mobilníí kontakt pro dopravce uveďte 731404868.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu ,nejlépe do obalu původního.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám bylo zboží doručeno , byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Při nedoručení zboží do 5 dní od oznámení reklamace se takto podaná reklamace ruší z důvodu nedoručení na adresu servisu.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Načítám, prosím vydržte...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací

Souhlasím